La Fundació t'ajuda

Impulsem projectes innovadors, especialment els dirigits a la promoció humana, social i cultural.

Concessió d’ajuts

A la Fundació sempre hi trobareu les portes obertes.

La Fundació atorga ajudes per poder dur a terme aquelles iniciatives que serveixen per assolir objectius que tot sovint són molt necessaris per a millorar el nostre entorn: impulsant sobretot els projectes innovadors, especialment d’aquelles persones i entitats que dirigeixen els seus esforços cap a la promoció humana, social i cultural; i mitjançant l’atorgació de beques, per tal de millorar els recursos humans i potenciar el capital humà.

Mitjançant els documents de sol·licitud, diverses entitats o persones, a títol individual, poden realitzar les seves peticions d’ajut que, posteriorment, el patronat analitzarà i avaluarà per tal de veure si aquestes són fidels a l’objecte social de la Fundació.

El suport de la Fundació Reddis ha estat vital, gràcies al seu ajut hem pogut fer que aquests nens i nenes hagin pogut gaudir d’un casal d’estiu.

Gràcies a la Fundació Privada Reddis hem pogut tirar endavant el projecte de digitalització del catàleg de la Biblioteca del Centre de lectura.

Una gran sort poder comptar amb la Fundació Privada Reddis, no només en el finançament sinó també en l’entusiasme que va posar en aquest projecte des del principi perquè el poguéssim realitzar.

Envia’ns el teu projecte

Som conscients que només amb la coordinació dels esforços i voluntats al voltant de noves propostes d'actuació consolidarem i garantirem la nostra tasca de cara al futur. Per això, amb tota la il·lusió i amb el convenciment que a la Fundació Privada Reddis trobareu el suport necessari per tirar endavant el vostre projecte, us fem una crida a la participació. Una crida oberta a tothom, amb la garantia que les vostres propostes seran la millor aportació a la nostra societat.

Tramitació de sol·licituds

Procés de tramitació de les sol·licituds d'ajudes per a projectes, accions o activitats a la Fundació Privada Reddis.

L'objectiu d'aquest document és donar les pautes precises per tal de presentar una sol·licitud d'ajuda pel finançament de projectes, accions o activitats que quedin inserides dins l'objecte social de la Fundació Privada Reddis.

Aquest document, així com la documentació annexa, es revisen de forma continuada pel que poden introduir-se variacions o addicions a la informació que es demana.

IMPORTANT:
Les sol·licituds que s'adrecin a la Fundació Privada Reddis hauran de presentar-se amb una antelació mínima de 90 dies a la seva realització (els mesos de juliol i agost són inhàbils a efectes d'aquest comput).

Sol·licitud
  1. Existeixen dos tipus de sol·licitud en funció de si el sol·licitant és persona jurídica o bé persona física.
  2. A la sol·licitud s'acompanyarà tota la documentació que es cregui oportuna per acreditar tant la personalitat del sol·licitant, com també la representació del signant en el cas de persones jurídiques.
    Cal destacar que la Fundació Privada Reddis podrà requerir l'exhibició de la documentació original per tal de determinar sense cap dubte la seva autenticitat.
  3. Juntament amb la documentació abans esmentada cal aportar tota aquella documentació que permeti a la Fundació Privada Reddis conèixer el projecte, acció o actuació a desenvolupar. Aquesta documentació haurà de ser coherent amb la breu descripció que es demana en el formulari de sol·licitud.
    Les actuacions, projectes o accions a realitzar han de ser coherents amb els objectius fundacionals de la Fundació Privada Reddis
  4. Cal especificar el cost total que es preveu del projecte, acció o actuació, com també l'import que se sol·licita a la Fundació Privada Reddis.
  5. S'haurà d'explicar quins seran els mitjans utilitzats per donar a conèixer la realització del projecte, acció o actuació, en el cas que s'hagi de realitzar la difusió de l'actuació.
  • És important per a la Fundació Privada Reddis conèixer quins seran els mitjans de difusió del projecte, acció o actuació, tant en el moment previ, durant l'execució i a posteriori.