Joan Alberich - La població de Reus. 50 anys de creixement i canvis