Anunci
 • Ús de cookies en aquest web

  Aquest web fa servir cookies per gestionar la navegació i altres funcions. En navegar aquest web, esteu d'acord en que emmagatzemem aquest tipus de cookies al teu dispositiu.

  Veure política de cookies

1er Premi d’Art Contemporani

Tramitació de sol·licituds

Procés de tramitació de les sol·licituds d'ajudes per a projectes, accions o activitats a la Fundació Privada Reddis.

Tercera versió: 6/11/2014.

Documentació annexa:


L'objectiu d'aquest document és donar les pautes precises per tal de presentar una sol·licitud d'ajuda pel finançament de projectes, accions o activitats que quedin inserides dins l'objecte social de la Fundació Privada Reddis.

Aquest document, així com la documentació annexa, es revisen de forma continuada pel que poden introduir-se variacions o addicions a la informació que es demana.

Descarregueu

 1. Sol·licitud
  1. Existeixen dos tipus de sol·licitud en funció de si el sol·licitant és persona jurídica o bé persona física.
  2. A la sol·licitud s'acompanyarà tota la documentació que es cregui oportuna per acreditar tant la personalitat del sol·licitant, com també la representació del signant en el cas de persones jurídiques.
   Cal destacar que la Fundació Privada Reddis podrà requerir l'exhibició de la documentació original per tal de determinar sense cap dubte la seva autenticitat.
  3. Juntament amb la documentació abans esmentada cal aportar tota aquella documentació que permeti a la Fundació Privada Reddis conèixer el projecte, acció o actuació a desenvolupar. Aquesta documentació haurà de ser coherent amb la breu descripció que es demana en el formulari de sol·licitud.
   Les actuacions, projectes o accions a realitzar han de ser coherents amb els objectius fundacionals de la Fundació Privada Reddis
  4. Cal especificar el cost total que es preveu del projecte, acció o actuació, com també l'import que se sol·licita a la Fundació Privada Reddis.
  5. S'haurà d'explicar quins seran els mitjans utilitzats per donar a conèixer la realització del projecte, acció o actuació, en el cas que s'hagi de realitzar la difusió de l'actuació.
  • És important per a la Fundació Privada Reddis conèixer quins seran els mitjans de difusió del projecte, acció o actuació, tant en el moment previ, durant l'execució i a posteriori.
 2. Tramitació de la sol·licitud
  1. La sol·licitud presentada, junt amb tota la documentació que l'acompanya, serà estudiada per l'òrgan competent de la Fundació Privada Reddis.
  2. En el supòsit que la Fundació Privada Reddis consideri que es precisa més informació sobre el programa, acció o actuació a realitzar ho comunicarà al sol·licitant per tal que la completi.
 3. Resolució de la sol·licitud
  1. Es comunicarà al sol·licitant, per escrit, la decisió de la Fundació Privada Reddis en relació a la sol·licitud presentada.
  2. En el cas que la Fundació Privada Reddis es comprometi en l'atorgament de l'ajuda, subvenció o finançament del programa, activitat o actuació, se signarà un conveni que contindrà totes les dades i qüestions que derivin de l'acord adoptat.
  3. La Fundació Privada Reddis compta amb un model de conveni.
 4. Desenvolupament de l'activitat
  1. El desenvolupament de l'activitat s'haurà d'ajustar al contingut de la sol·licitud, no s'acceptaran canvis de destí del finançament atorgat, ni tampoc subrogacions o altres negocis jurídics que n'alterin la seva essència.
  2. La Fundació Privada Reddis vetllarà pel compliment estricte del programa de difusió de l'activitat finançada i de la seva imatge corporativa.
 5. Justificació de l'activitat finançada per la Fundació Privada Reddis
  1. La persona física o jurídica beneficiària del finançament de la Fundació Privada Reddis haurà de justificar el destí del finançament atorgat.
  2. La Fundació Privada Reddis pot retenir una part del finançament acordat fins la total i plena justificació de l'actuació realitzada. Si aquest és el supòsit es farà esment en l'acord de l'òrgan de decisió de la Fundació.
Us trobeu aquí: Inici » Projectes i beques » La Fundació t'ajuda » Tramitació de sol·licituds